Koszaliskie Stowarzyszenie Rowerowe "ROWERIA"

Nasza Galeria <---- Kliknij aby zobaczyć

Spotykamy się w każdą środę, sobotę i niedzielę o godz. 10:00 pod amfiteatrem.
Zapraszamy wszystkich chcących aktywnie spędzać czas na rowerze !


Regulamin rajdów/wyjazdów rowerowych organizowanych przez
Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe ROWERIA.

Obowiązuje od momentu publikacji.


1. Uczestnicy rajdów/wyjazdów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu, za jego zachowanie, zaniedbanie czy zaniechanie w jakikolwiek sposób. Każdy z uczestników odpowiada sam za siebie i ponosi konsekwencje swojego zachowania, zaniedbania czy zaniechania.

2.1. Uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone albo do wyrządzenia których się przyłożyli swoim zachowaniem, zaniedbaniem lub zaniechaniem.

2.2. Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, musi we własnym zakresie zorganizować sobie bezpieczny transport do domu.
2.3. Organizator nie ubezpiecza uczestników.

3. W rajdzie/wyjeździe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie/wyjeździe tylko pod opieką dorosłych opiekunów prawnych (1 niepełnoletni – 1 dorosły).

4. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
- punktualnego przybycia na miejsce startu,
- posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
- stosowania się do wskazówek i zaleceń prowadzącego rajd//wyjazd,
- nie wyprzedzania prowadzącego rajd/wyjazd,
- poinformowania prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy,
- pomocy innym uczestnikom rajdu/wyjazdu w przypadku awarii lub wypadku,
5. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie/wyjeździe po spożyciu alkoholu oraz spożywania alkoholu w trakcie rajdu/wyjazdu,
6. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu prowadzący ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu/wyjazdu,
7. Osoby, które nie zgłoszą się na rajd/wyjazd tracą prawo do przewidzianych przez organizatora świadczeń i zwrotu wpisowego o ile takie było wymagane,
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Karty Turysty, przepisów porządkowych miejsc i terenów po których się poruszamy, regulaminu oraz przepisów ruchu drogowego.
9. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego, w przypadku awarii uczestnik dokonuje napraw we własnym zakresie i na własny koszt.
10. Członkowie K.S.R. ROWERIA są zobowiązani zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników rajdu.
11. Organizator zaleca jazdę w kasku oraz zabranie na rajd/wyjazd niezbędnego ubioru i akcesoriów przydatnych na wycieczkach rowerowych.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych na których zostali uwiecznieni, przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
 13. Obecność uczestnika wycieczki jest potwierdzeniem, że zapoznał się z regulaminem, zrozumiał jego treść i w pełni akceptuje jego zapisy, w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za swoje czyny czy brak odpowiedniego przygotowania do wyjazdu.
14. Rajdy odbywają się bez względu na pogodę jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne rajd/wyjazd może zostać odwołany lub przełożony co nie upoważnia do wysnuwania roszczeń w stosunku do Organizatora.

<

Copyright Nazwa.pl